בית הספר לעבודה סוציאלית

The School of Social Work | مدرسة الخدمة الاجتماعية

ראש התכנית: פרופ' מיכל סופר

רשימת מנחים עם תחומי המחקר להנחיית עבודות דוקטורט (מעודכן תשפ"ד) - לחץ כאן 

 הרשימה מתעדכנת מעת לעת 

מטרת התוכנית
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני שהישגיהם מצביעים על מצוינות בתיאוריה, פרקטיקה ומחקר.
במהלך הלימודים הסטודנטים משתתפים בקורסים שמטרתם לפתח ידע וכישורים מתודולוגיים במחקר, בבניית תיאוריה, הכנה לשילוב באקדמיה  והכרות עם סוגיות במדיניות מטרות התכנית להכשיר ולהנחות סטודנטים בביצוע מחקרים חדשניים ופורצי דרך בתחום העבודה הסוציאלית, כמו גם להכשיר סטודנטים לתפקידי מפתח במחקר ובאקדמיה ולהיות מובילים בתחומי הפרקטיקה והמדיניות בעבודה סוציאלית.

תנאי קבלה לשנת הלימודים תשפ"ה

רשאי להגיש את מועמדותו כל בעל תואר "מוסמך" (מ"א) בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ, אשר השיג ציון ממוצע של 86 לפחות בלימודים לתואר השני וציון 86 לפחות בעבודת גמר מחקרית (תיזה). 

מועמדים בעלי תואר מוסמך במדעי הרווחה והבריאות, מדעי החברה ומשפטים, חינוך ומדעי הרוח, בעלי ממוצע של 86 לפחות בלימודים לתואר השני, ו-86 לפחות בעבודת גמר מחקרית (תיזה). מועמדים שהתואר השני שלהם אינו ממדעי הרווחה והבריאות, יהיה עליהם להציג עותק התזה לוועדת הדוקטורט לבחינה בעמידה בקריטריונים של מדעי הרווחה והבריאות.

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות מוכרות  בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי

ההרשמה  לשנת הלימודים  תשפ"ה 2024-2025   נפתחת בתאריך 11.2.2024   ומסתיימת בתאריך 1.7.2024

הנחיות להגשת מועמדות

לאחר ביצוע הרישום לתוכנית בפורטל האוניברסיטה, יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים כמפורט למטה, לדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (מלבד טופסי ההמלצה שהינם חשאיים ומועברים ישירות על ידי הממליצים בדוא"ל לבית הספר). נדרש להכין את כל המסמכים מראש בטרם שליחתם, יש לשלוח את כל המסמכים  במועד אחד בלבד. ניתן לעשות זאת החל מיום לאחר ביצוע הרישום בפורטל האוניברסיטה ולא יאוחר מתאריך 01.07.2024.

המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות:

  • שאלון אישי קישור לטופס שאלון
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית על פי הפורמט של בית הספר קישור לטופס קורות חיים
  • הצהרת כוונות מחקר המאושרת על ידי המנחה המיועד.
  • תקציר המחקר המבוקש בשפה האנגלית.
  • מכתב הסכמת מרצה המוסמך להנחות תלמיד מחקר טופס הסכמת הנחייה.
  • העתקי גיליונות ציונים ותעודות גמר ב"א, מ"א.
  • שני מכתבי המלצה של אנשי סגל בכירים באקדמיה היכולים להעיד על יכולותיו של המועמד ומידת
    התאמתו למחקר (ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי וישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת דוא"ל  שעל  גבי הטופס) קישור לטופס ההמלצה .
  • המלצה ממנחה התזה ( ההמלצה היא על גבי טופס ייעודי ותשלח ישירות על ידי הממליץ לכתובת דוא"ל שעל גבי הטופס) קישור לטופס ההמלצה.

* יש לשים לב,  מי שאינו בוגר / מוסמך אוניברסיטת חיפה,  צריך להעביר מסמכים מקוריים של תעודות התארים וגיליונות הציונים ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים.

קווים מנחים לכתיבת הצהרת כוונות - לחץ כאן 

ועדת קבלה

ועדת הקבלה לתכנית הדוקטורט, תשקול ותחליט על קבלת/דחיית המועמדים לתכנית על-פי רמת הציונים בלימודי ה-מ"א - בעבודות, בתזה, ההמלצות, הצהרת הכוונות, ובגורמים נוספים, על-פי שיקול הוועדה.

מבנה הלימודים לתואר שלישי

הלימודים לתואר השלישי מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א' – בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת, ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו (כגון, קורסים הקבועים בתכנית הלימודים). על התלמיד להגיש את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה. על הצעת המחקר להיות מאושרת לא יאוחר מסוף שנת הלימודים השניה.

בסמוך לסיום שלב זה, ועדת הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית, בתיאום עם המנחה, יקבעו אם להקים לסטודנט ועדה מלווה. ועדת הדוקטורט תבחן את הצעת המחקר ותיעזר גם בחוות-דעת קוראים חיצוניים. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר את ההצעה, לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים, תתבסס על חוות דעת אלו. משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר לשלב מחקר ב'.

שלב מחקר ב' – שלב זה מתאפיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. כמו-כן, הסטודנט ימשיך ללמוד קורסים בהתאם לצורך, בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים (14 שש"ס).

כל דוקטורנט/ית אשר מתחילים לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ד, חייב ליטול חלק במינימום שני מפגשים במסגרת תכנית ההכשרה של בי"ס בלום. מפגשים אלו יהוו תנאי  מעבר לשנה ב' במסגרת התואר הנלמד.

תכנית הלימודים

פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים.
הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת המנחה, ועדת הדוקטורט של בית הספר לעבודה סוציאלית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.
כל סטודנט חייב בלימוד קורסים בהיקף של 14 שש"ס במהלך לימודיו בשלב מחקר א' (שנה ראשונה ללימודים).  
המנחה ו/או הוועדה המלווה רשאים להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בשיעורים בהם נדרש התלמיד להשתתף.
תלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני שסיים את מלוא שעות הלימודים הנדרשות ומסירת עותק הסכם מנחה מונחה במזכירות התלמידים.

דרישות אקדמיות נוספות (כגון שפה זרה והמפגשים במסגרת תוכנית ההכשרה של ביה"ס בלום) תהיינה בהתאם לנושא העבודה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.


מסלול ישיר לדוקטורט - לא זמין בשנה"ל תשפ"ה

מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. מספר המקומות מוגבל. ההרשמה למסלול זה תתקיים פעם בשנה בלבד (במועד ההרשמה שלקראת פתיחת שנת לימודים עוקבת).

תנאי קבלה

ממוצע של 90 לפחות בלימודי ה-ב"א וממוצע של 90 לפחות בקורסי המחקר.

בחינת כניסה באנגלית *

מבנה הלימודים

לימודי ה-מ"א בהיקף של 32 שש"ס ולסיימם בממוצע של 90 לפחות. לימודים אלה ייערכו במסגרת אחד מתחומי ההתמחות של ה-מ"א. בנוסף לכך, יחויב הסטודנט בלימודי מחקר במסלול תזה, ולסיימם בממוצע של 90 לפחות. במסגרת הלימודים יש להגיש 2 עבודות סמינריוניות, ולקבל בכל אחת מהן ציון 90 לפחות. יש להגיש את הצעת המחקר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים ואישורה לא יאוחר מתום הסמסטר הרביעי ללימודים. עם השלמת חובות אלו , התלמיד יעבור לתלמיד מחקר שלב ב' ויקבל תעודת מוסמך במסגרת מסלול ישיר דוקטורט.