Poverty_logo

תכנית "שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני"
הינה יוזמה חדשנית המשותפת למינהל שירותים חברתיים וקהילה של עירית חיפה ולבית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה.  "שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני" מבוססת על מעורבותם האקטיבית והשוויונית של תושבים, סטודנטים ועובדים סוציאליים הפועלים עם ולמען משפחות המתקיימות בתנאי עוני והדרה חברתית בעיר.

השותפים עובדים זו השנה השלישית יחדיו להעלאת המודעות הציבורית והמדינית את ההתמודדות עם נושא העוני. השותפות שמה למטרה להתמקד בארבעה נושאים מרכזיים בחיים בעוני: ביטחון תזונתי, חשמל, דיור הולם, הוזלת תעריפי חשמל וזכויות בחינוך.

מטרות התכנית

 • לקדם את מצבן של משפחות המתקיימות בעוני והדרה חברתית,
 • להעמיק את השותפות בין אקדמיה, שדה ואנשים החיים בעוני והדרה,
 • להשפיע על מדיניות חברתית באמצעות התארגנות קהילתית רחבה של תושבים פעילים, אנשי אקדמיה, סטודנטים, ועובדים סוציאליים במסגרת שירותי הרווחה.

  Poverty_pic4   Poverty_pic1    Poverty_pic2

 סוגי הפעילות בקהילה - שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני

 • סטודנטים פעילים בפיתוח פרויקטים שכונתיים ועירוניים שונים. הסטודנטים פועלים מתחילת השנה ליצירת קשר עם משפחות על פי ארבעה תחומים שנבחרו בשיתוף התושבים: זכויות דיור, זכויות חינוך, תשלומי מים וחשמל, וקידום זכויות נשים. בנוסף לתמיכה ברמה הפרטנית, סטודנטים עוסקים בגיוס משפחות לתוכנית, פיתוח קבוצות שותפות, אירגון פעילויות ואירועים, אירגון כנסים ושולחנות עגולים שכונתיים ועירוניים להעלאת המודעות החברתית בנושא העוני. בנוסף, במהלך השנה מתקיים סיור לימודי במסגרתו נחשפים משתתפי התוכנית לפרויקטים שונים בתחום העוני ( מפגש עם פעילים, אנשי מקצוע, חברי כנסת, נציגי עמותות, וכו'). בנוסף לפעילות הפרטנית והקהילתית, הסטודנטים בשיתוף התושבים הפעילים עוסקים באיסוף נתונים על מצב העוני בחיפה וכותבים דו"ח עירוני בנושא. ממצאי הדוח מובאים לידיעת מקבלי החלטות ומופצים לציבור הרחב.
 • סטודנטים שותפים פעילים בתהליך קבלת החלטות של התוכנית במסגרת ועדת היגוי וצוות מוביל. ועדת היגוי עוסקת בגיבוש מדיניות, גיוס תמיכה ומתן גיבוי, מעקב והערכה לתכנית; צוות מוביל העוסק בניהול אופרטיבי של התכנית.
 • יש לציין כי פעילות התוכנית לא נפסקת במהלך חודשי הקיץ. פעילות הקיץ מתבססת על סטודנטים המביעים רצון להמשיך ולפעול בחופשת הקיץ.
 • הישגי הפרויקט:
 • הקמה והפעלה של קבוצות שותפות באזורים שונים בעיר בהן פועלים יחדיו תושבים, עו"סים וסטודנטים לקידום זכויות ולפיתוח מענים לצרכים בנושאי חינוך, מעמד האישה, מים וחשמל ודיור.
 • פעילות עירונית להעלאת המודעות לנושא העוני בעיר, עבודה מול גורמי תקשורת עירוניים וארציים, פיתוח תקשורת קהילתית בין קבוצות השותפות.
 • עריכת כנסים עירוניים שנתיים בהם הוצגה תמונת מצב העוני בחיפה. 
 • יום עיון בסינמטק חיפה לציון היום הבינלאומי להזדהות עם משפחות החיות בעוני.
 • שני מפגשי למידה רפלקטיבית בסנאט האוניברסיטה בהשתתפות חוקרים, מרצים, עובדי אגף הרווחה, סטודנטים ונציגי המשפחות.
 • סיור לימודי בירושלים בנושא שינוי חברתי ושותפות, כאשר מתוכנן בימים אלה סיור נוסף בנושא סינגור זכויות.
 • הכשרות בנושא עוני העוסקות בהמשגה, ניתוח גורמים וכלים לשינוי.
 • פעילות מחקרית של סטודנטים ותושבים פעילים