yael

בית הספר לעבודה סוציאלית נוסד בשנת 1966 , וכבר מתחילת דרכו חתר להכשיר עובדות ועובדים סוציאלים אשר יוכלו לשלב ידע מדעי עדכני ונרחב עם הצרכים של עבודת השדה. מעל הכל, שם לו בית הספר למטרה לשלב בתוך תהליך הלמידה ערכים גבוהים של אתיקה ואהבת האדם.

בית הספר בא להכשיר את הסטודנטים לחשיבה מערכתית בין אישית ופרטנית גם יחד. כמו גם, לעודד יצירת שינוי חברתי ושמירה על צדק חברתי מחד, ולהקנות ידע וכלים להעצמת הפרט והמשפחה מאידך.

בשל מיקומו הייחודי של ביה"ס בצפון הארץ, איזור עשיר בקבוצות אתניות ודתיות מגוונות, נוספת לבית הספר משימה חשובה של הקניית ידע, כלים, וחשיבה יישומית רגישת תרבות.

בבית הספר קיימות תוכניות עשירות לשלושת התארים. התוכנית לתואר ראשון מקנה ידע תיאורטי ומחקרי בסיסי בעבודה סוציאלית, מלמדת טכניקות טיפוליות וכלים ליצירת קשר בינאישי, רכישת מיומנויות ראיון ותקשורת בינאישית. ניתן דגש ייחודי להכשרה מעשית רחבה ומעמיקה לאורך כל שלושת שנות הלימודים, בהן משובצים הסטודנטים במסגרות הכשרה מגוונות ברמה גבוהה ומלווים לאורך כל התואר בהדרכה ובהקניית ידע מעשי מבוסס מחקרית. התואר השני ייחודי ביותר, שכן הוא ממצב את בית הספר כמוביל בתחומי הלמידה וההכשרה הקלינית הממוקדים לילד ונוער, לטראומה, לשיקום, להיבטים אינטרא-פסיכיים, למשפחה ולמנהיגות. לכל תחומי ההכשרה בתואר השני יש העמקה וראייה קלינית המותאמת לאוכלוסיות בהם מטפלים עובדים סוציאלים בשדה. תחום המנהיגות מכשיר עובדים סוציאלים להובלת נושאים חברתיים בוערים בחברה הישראלית, לשינוי מדיניות ולמודעות קהילתית גבוהה והדבר מתבטא בפרוייקטים הקהילתיים והחברתיים אשר בית הספר מוביל. בתואר השלישי, ניתנת הכשרה ממוקדת מחקר הן איכותני והן כמותני על ידי בכירי סגל החוקרים של בית הספר. הסטודנטים המתקבלים הינם בעלי מצויינות אקדמית ויכולת מחקרית גבוהה אשר מקדמים את המחקר בהתאמה לחידושים הטכנולוגיים וחידושי הידע העכשוויים.

חברי הסגל של בית הספר עוסקים בתחומי מחקר מגוונים ופורצי דרך, אשר מעשירים את בסיס הידע של מקצוע עבודה סוציאלית בארץ ובעולם ובעלי הכרה בינלאומית בתחומי המחקר שלהם. ידע זה מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההוראה, אשר שומרת על בסיס ידע תיאורטי עדכני המשולב עם כלים טיפוליים מבוססים מחקרית.

בתוך כל אלה שם בית הספר למטרה להעצים את קשריו הבינלאומיים תוך יצירת שיתופי פעולה מחקריים, חילופי סטודנטים וחילופי מרצים.

בוגרי בית הספר משתלבים בשוק העבודה ורבים מהם נקלטו בתפקידים בכירים בארגוני רווחה, במוסדות ממשלתיים, בארגוני המגזר השלישי ובאקדמיה .לפיכך, ללא ספק כל מי שיבחר להצטרף לקהילת בית ספרנו יועשר בידע ויוכל להשתבץ במקומות העבודה החשובים והמובילים בישראל.

 

 

בברכה

פרופ' יעל לצר