Articles

ועדות בית הספר

מועצת בית הספר

חברי המועצה הם כל חברי הסגל בעבודה סוציאלית, מדרגת מרצה/מורה ומעלה, שמשרתם בביה"ס היא לפחות חצי משרה, וכן נציגי דרגות אחרות (מדריכים, עוזרי הוראה), נציגי הסטודנטים, וחברי סגל אחרים שהצטרפותם אושרה במועצות ביה"ס.

יו"ר המועצה:  פרופ' פייסל עזאיזה, ראש ביה"ס לע"ס
מרכזת המועצה:  גב' שושי מנספלד, מינהלן ביה"ס לע"ס

ועד בעלי תפקידים (וב"ת)

ראש בית הספר ויו"ר הועדה - פרופ' מירי כהן
ראש תכנית ב"א  - פרופ' גיא אנוש
ראש תכנית ב"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - פרופ' גיא אנוש
ראש תכנית מ"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - ד"ר ענת פרוינד
ראש תכנית מ"א - ד"ר שרון גיל
ראש תכנית ד"ר - פרופ' צבי איזיקוביץ
ראש תכנית השלמות למ"א - ד"ר שרון גיל
מינהלן בית הספר - גב' שושי מנספלד

ועדת כוח אדם

ועדה מייעצת לראש ביה"ס בכל העניינים הכרוכים בכוח אדם אקדמי, בכפוף לנוהל מינויים ותהלכי מינוי שבתקנון מינויים והעלאות של האוניברסיטה. כמו כן, הוועדה דנה בקביעת מדיניות קבלה לביה"ס וקבלת סגל חדש. הוועדה כוללת את אנשי הסגל האקדמי בדרגת פרופסור ואת ראשי תוכניות הלימודים (תואר ראשון, שני ושלישי).

ועדות הוראה

ועדת ב"א
 
פרופ' גיא אנוש  - יו"ר  הועדה וראש תוכנית ב.א.
ד"ר אלי בוכבינדר
ד"ר מעין לונטל שחורי
פרופ' פייסל עזאיזה
ד"ר נאוה ארקין - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
נציג הסטודנטים - מר אמיר מיכאלי
נציגת השדה - גב' מירי סולומון
מרכזת - גב' תמר גילינסקי

ועדת מ"א והשלמות למ"א 
 
ד"ר שרון גיל - יו"ר הועדה וראש תוכנית מ.א.
פרופ' יעל לצר - ראש תחום קליני
ד"ר מיכל סופר -  ראש תחום בריאות ושיקום
ד"ר רוני סטריאר -  ראש תחום ארגון ומינהל
ד"ר אלי בוכבינדר-  ראש תחום ילד ונוער
ד"ר מיכאל ויינברג - ראש תחום טראומה
ד"ר מעיין לונטל שחורי - ראש תחום תקון 
פרופ' מיכל שמאי - ראש תחום משפחה
ד"ר ענת פרוינד - בתוקף תפקידה כראש תוכנית מ"א בתוכנית לחרדים
גב' מרים בן עוז - נציגת פרקטיקום במ"א
גב' תמי הנדלמן בן שמעון - נציגת לימודי שדה בתוכנית השלמות 
מרכזות - גב' לימור מדאר, גב' אורטלי חכים

ועדת ד"ר
 
פרופ' צבי איזיקוביץ - יו"ר הועדה וראש תוכנית דוקטורט
פרופ' אריק רימרמן
פרופ' עדי בן ארי
פרופ' גיא אנוש
מרכזת - גב' תמר גילינסקי


ועדת לימודי שדה
 
פרופ' גיא אנוש - ראש היחידה ללימודי שדה ויו"ר הועדה 
ד"ר שרון גיל - ראש תוכנית מ"א והשלמות 
ד"ר ענת פרוינד - נציגת סגל ביה"ס
ד"ר נאוה ארקין - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
גב' תמי בן שמעון - מתאמת לימודי שדה והשלמות 
גב' הדס דיקמן - נציגת מרכזי מרכזי לימוד ב' 
גב' מרים בן-עוז - מתאמת פרקטיקום
ד"ר טלי בוסתנאי - נציגת מרכז מרכזי לימוד שנה ג'
גב' ורד שוורץ - נציגת מנהלי שירותים
גב' אורנה מרטון - נציגת מדריכים שנה ב'
גב' לימור בן דוד - נציגת מדריכים שנה ג' 
מר עירון חי - נציג סטודנטים שנה ב'
מר אמיר מיכאלי - נציג סטודנטים שנה ג'
גב' אריקה לינק - מרכזת הועדה

יועצי סטודנטים

ד"ר מיכאל וינברג
פרופ' פייסל עזאיזה 
ד"ר אלי בוכבינדר

ועדה לענייני סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות - לחץ כאן 

ד"ר טל ארטן ברגמן- יו"ר
פרופ' רבקה יהב
ד"ר נאוה ארקין
גב' תמי הנדלמן בן שמעון
- נציגת סטודנטים 
You are here: Home