site name and logo2
 לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
UoH logo

ועדות בית הספר

מועצת בית הספר

חברי המועצה הם כל חברי הסגל בעבודה סוציאלית, מדרגת מרצה/מורה ומעלה, שמשרתם בביה"ס היא לפחות חצי משרה, וכן נציגי דרגות אחרות (מדריכים, עוזרי הוראה), נציגי הסטודנטים, וחברי סגל אחרים שהצטרפותם אושרה במועצות ביה"ס.

יו"ר המועצה:  פרופ' מירי כהן , ראש ביה"ס לע"ס
מרכזת המועצה:  גב' שושי מנספלד, מינהלן ביה"ס לע"ס

ועד בעלי תפקידים (וב"ת)

ראש בית הספר ויו"ר הועדה - פרופ' מירי כהן
ראש תכנית ב"א  - פרופ' אלי בוכבינדר 
ראש תכנית ב"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - ד"ר חיה קורן
ראש תכנית מ"א במכללת מבח"ר (חרדים וחרדיות) - פרופ' יעל לצר 
ראש תכנית מ"א - ד"ר מיקי ויינברג 
ראש תכנית ד"ר - פרופ' אריק רימרמן
ראש תכנית השלמות למ"א - ד"ר מיקי ויינברג
מינהלן בית הספר - גב' שושי מנספלד

ועדת כוח אדם

ועדה מייעצת לראש ביה"ס בכל העניינים הכרוכים בכוח אדם אקדמי, בכפוף לנוהל מינויים ותהלכי מינוי שבתקנון מינויים והעלאות של האוניברסיטה. כמו כן, הוועדה דנה בקביעת מדיניות קבלה לביה"ס וקבלת סגל חדש. הוועדה כוללת את אנשי הסגל האקדמי בדרגת פרופסור ואת ראשי תוכניות הלימודים (תואר ראשון, שני ושלישי).

ועדות הוראה

ועדת ב"א
 
ד"ר אלי בוכבינדר  - יו"ר  הועדה וראש תוכנית ב.א.
פרופ גיא אנוש 
ד"ר מעין לונטל שחורי
פרופ' פייסל עזאיזה
ד"ר נאוה ארקין - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
נציג הסטודנטים - פטמה אבו רעד, נורית קנטרוביץ 
נציגת השדה - גב' מירי סולומון
מרכזת - גב' תמר גילינסקי

ועדת מ"א והשלמות למ"א 
 
ד"ר מיקי ויינברג -  יו"ר הועדה וראש תוכנית מ.א.
ד"ר שרון גיל - ראש תחום קליני
ד"ר מיכל סופר -  ראש תחום בריאות ושיקום
ד"ר רוני סטריאר -  ראש מנהיגות ושינוי חברתי
ד"ר נינה קורן -  ראש תחום ילד ונוער
פרופ' אירית הרשקוביץ - ראש תחום טראומה
פרופ' מיכל שמאי - ראש תחום משפחה
פרופ' יעל לצר  - בתוקף תפקידה כראש תוכנית מ"א בתוכנית לחרדים
גב' מרים בן עוז - נציגת פרקטיקום במ"א
גב' תמי הנדלמן בן שמעון - נציגת לימודי שדה בתוכנית השלמות 
מרכזות - גב' לימור מדאר, גב' אורטלי חכים

ועדת ד"ר
 
פרופ' אריק רימרמן - יו"ר הועדה וראש תוכנית דוקטורט
פרופ' מיכל שמאי 
פרופ' זאב וינשטוק 
פרופ' גיא אנוש
פרופ' מירי כהן - בתוקף תפקידה 
מרכזת - גב' תמר גילינסקי


ועדת לימודי שדה
 
ד"ר אלי בוכבינדר  - ראש היחידה ללימודי שדה ויו"ר הועדה 
ד"ר מיכל סופר 
ד"ר נאוה ארקין - מנהלת היחידה ללימודי שדה 
גב' תמי בן שמעון - מתאמת לימודי שדה והשלמות 
גב' הדס דיקמן - נציגת מרכזי מרכזי לימוד ב' 
גב' מרים בן-עוז - מתאמת פרקטיקום
סמדר רז - נציגת מרכזים שנה ג'
גב' ורד שוורץ - נציגת מנהלי שירותים
גב' ענת בסני  - נציגת מדריכים שנה ב'
דור חליף - נציג סטודנטים שנה ב' 
גב' לימור בן דוד - נציגת מדריכים שנה ג' 
מר עירין חי - נציג סטודנטים שנה ג
שני אהרון , מרכזת מעורבות חברתית שנה א' 
גב' אריקה לינק - מרכזת הועדה

יועצי סטודנטים

פרופ' פייסל עזאיזה 
ד"ר שרון גיל 

ועדה לענייני סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות - לחץ כאן 

פרופ' רבקה יהב- יו"ר
ד"ר רות ברקוביץ 
ד"ר נאוה ארקין
גב' תמי הנדלמן בן שמעון
- נציגת סטודנטים 
 
ד"ר מיכל קורא - אשת קשר עם הספריה
 
ד"ר השאם אבו ריא - אחראי על סמינר סגל 

פנו אלינו
התמונות לקוחות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos‪ ‬
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע
הפקולטה ללימודי הרווחה והבריאות